English EN Vietnamese VI

Truyện Cười – Đem Đổi

Binh sĩ được huấn luyện nhảy dù từ trên máy bay xuống. Họ được trang bị dù mở trong không gian để rơi xuống đất an…